COVID-сертифікат або негативний результат: які документи потрібно, аби виїхати в іншу область – Київ Інфо

COVID-сертифікат або негативний результат: які документи потрібно, аби виїхати в іншу область

Із 21 жов­тня на­бу­ва­ють чин­ності но­ві пра­ви­ла між­ре­гі­ональ­них пе­ре­ве­зень на жов­то­му та чер­во­но­му рів­нях епід­небпез­ки. Сто­су­ва­ти­муть­ся во­ни ре­гу­ляр­них та не­ре­гу­ляр­них пе­ре­ве­зень. Йдеть­ся про ав­то­мо­біль­ний тран­спорт на ав­то­бус­них мар­шру­тах, аві­ацій­ний та за­ліз­ничний тран­спорт мі­жоб­ласно­го спо­лу­чен­ня. Про це по­ві­дом­ляє МОЗ.

Нор­ми не бу­дуть зас­то­со­ву­ва­тись до місь­ких та внут­рішньо­об­ласних пе­ре­ве­зень.

Для ко­рис­ту­ван­ня між­ре­гі­ональ­ним тран­спор­том у ре­гі­онах із жов­тим та чер­во­ним рів­нем епід­не­без­пе­ки пот­рібно бу­де ма­ти один із вка­за­них до­ку­мен­тів:

  • оформлений на порталі «Дія» або в однойменному додатку «жовтий» чи «зелений» міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат на підставі отримання однієї дози вакцини або повного курсу вакцинації;
  • іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;
  • документ про отримання однієї дози вакцини — форма 063-О, яку можна отримати одразу після процедури у лікаря, який проводив щеплення;
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке буде чинним рік від дати останнього щеплення. Його можна оформити у лікаря, що проводив щеплення в пункті щеплення закладу охорони здоров’я, або в сімейного лікаря;
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, чинні 72 години від часу здавання матеріалу на аналіз.

Від­по­ві­даль­ність за на­яв­ність у всіх во­ді­їв, чле­нів екі­па­жу лі­та­ка та па­са­жи­рів заз­на­че­них до­ку­мен­тів не­се пе­ре­віз­ник.

На­ра­зі на ета­пі тес­ту­ван­ня пе­ре­бу­ває COVID-сер­ти­фі­кат на під­ста­ві оду­жан­ня па­ці­єн­та.

Його роз­робкою зай­ма­ють­ся Мі­ніс­терс­тво охо­ро­ни здо­ров’я ра­зом із Мі­ніс­терс­твом циф­ро­вої тран­сфор­ма­ції та На­ці­ональ­ною служ­бою здо­ров’я.

Ви­пуск COVID-сер­ти­фі­ка­та про оду­жан­ня ре­гу­лю­єть­ся пос­та­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни № 677.

Під­ста­вою для от­ри­ман­ня COVID-сер­ти­фі­ка­та ста­не оду­жан­ня осо­би, як­що пе­ред цим ді­аг­ноз був під­твердже­ний по­зи­тив­ним ПЛР-тес­том. До­ку­мент мо­же бу­ти от­ри­ма­ний не ра­ні­ше 14-го дня піс­ля вста­нов­лення ді­аг­но­зу. Важ­ли­во, що і факт зах­во­рю­ван­ня (по­зи­тив­ний ПЛР-тест), і факт оду­жан­ня, ма­ють бу­ти під­твердже­ні в елек­трон­ній сис­те­мі охо­ро­ни здо­ров’я.

Та­кий сер­ти­фі­кат бу­де чин­ним 180 днів з мо­мен­ту вста­нов­лення ді­аг­но­зу. Офор­ми­ти його мож­на бу­де в до­дат­ку «Дія». Ко­ли він ста­не дос­тупним для ко­рис­ту­ва­чів, його та­кож мож­на бу­де ви­ко­рис­то­ву­ва­ти для по­їз­док гро­мадсь­ким тран­спор­том між ре­гі­она­ми.

От­ри­ман­ня па­пе­ро­вих до­ві­док про факт пе­ре­не­се­ної ко­ро­на­ві­рус­ної хво­ро­би на­ра­зі не пе­ред­ба­че­но за­ко­но­давс­твом.

Та­ким чи­ном, з 21 жов­тня для між­ре­гі­ональ­них по­їз­док у гро­мадсь­ко­му тран­спор­ті мож­на бу­де ви­ко­рис­то­ву­ва­ти або до­ку­мент про щеп­лення про­ти COVID-19 або не­га­тив­ний ре­зуль­тат тес­ту­ван­ня на COVID-19.

Будьте постійно у курсі подій, якими живе столиця – підписуйтесь на канал «Київ.Info» у Google новини та Facebook.ВІД MY.UA


ВІД LUCKYADS


ВІД OBLIVKI


Від Smi.biz

Ми в Facebook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com